Brăila: Primăria acordă spaţii asociaţiilor şi fundaţiilor. Vezi aici paşii care trebuie urmaţi

Versiune tiparSend by emailPDF version

În vederea aplicării HCLM nr. 54/11.02.2015, în perioada 01.03.2016 – 15.03.2016 se pot depune solicitări pentru atribuirea unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Brăila. Pentru intrarea în sesiunea de evaluare, persoanele juridice constituite în temeiul OG nr. 26/2000 trebuie să îndeplinească o serie de condiţii de eligibilitate afişate pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila (http://www.primariabraila.ro):

a) Să fie persoane juridice constituite, în conformitate cu prevederile legale, în vederea desfăşurării unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial;
b) Să fi desfăşurat, de cel puţin 12 luni, activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi sau în interesul lor personal nepatrimonial, iar în cazul acordării de servicii sociale să fie acreditate în acest sens;
c) Să aibă sediul pe raza Municipiului Brăila;
d) Să fie acreditată în condiţiile legii ca şi furnizor de servicii sociale, culturale, medico sociale, după caz;
e) Să nu se afle în litigiu cu autoritatea locală;
f) Să nu înregistreze obligaţii de plată restante către bugetul local şi/sau de stat;
g) Să nu se afle în procedura de dizolvare sau lichidare.

Documentaţia de solicitare a unui spaţiu pentru sediu sau a unui teren în vederea ridicării de construcţii necesare desfăşurării activităţii este formată din:
– cererea scrisă, care să conţină cel puţin următoarele elemente: datele de identificare ale persoanei juridice, precum şi ale organelor de conducere, informatii privind dobândirea personalităţii juridice (hotărâre judecătorească, certificat de înscriere Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, cod fiscal, experienţă anterioară, colaborări etc);
– proiect tehnico-financiar, conform Anexei 2a, din HCLM nr.54/11.02.2015;
– declaraţie pe propria răspundere cu privire la conformitatea şi realitatea datelor, informaţiilor şi documentelor prezentate şi cunoaşterea prevederilor art. 326 – falsul în declaraţii conform Codului Penal;
– raportul privind activitatea asociaţiei/fundaţiei în domeniul unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi în ultimile 12 luni calendaristice;
– dovada colaborărilor cu instituţii ale administraţiei publice locale/centrale, ONG-uri etc;
– dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare, licenţa de funcţionare şi alte documente care dovedesc dreptul asociaţiei sau fundaţiei de a acorda servicii sociale, după caz;
– dovada dobândirii personalităţii juridice;
– dovada emisă de către judecătoria în a cărei circumscripţie îţi are sediul din care să rezulte dacă este supusă procesului de dizolvare/lichidare;
– dovada că nu se află în litigiu cu autoritatea locală
– certificat de greăa;
– ultimul bilanţ contabil înregistrat la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila;
– balanţa contabilă de verificare de la sfârşitul lunii anterioare depunerii cererii;
– dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul cu sumele rulate în ultimile 12 luni;
– certificat de atestare fiscală pentru persoanele juridice privind impozitele şi taxele locale emis de către Direcţia Finanţelor Publice Locale Brăila;
– certificat de atestare Fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat şi certificat de cazier fiscal emise de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
– dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţa socială, dacă este cazul;
– angajament cu privire la obţinerea tuturor autorizaţiilor necesare desfăşurării activităţii în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 6 luni de la data atribuirii, sub sancţiunea revocării atribuirii;
– angajament cu privire la menţinerea destinaţiei pentru care atribuirea a fost făcuta, schimbarea acesteia neputându-se face decât cu acordul scris al proprietarului.

Documentaţia se depune, în dublu exemplar, în pachet închis, la registratura Primăriei Municipiului Brăila, până la finalul programului cu publicul din ultima zi de depunere, respectiv data de 15.03.2016. Pe plic se va menţiona „solicitare atribuire imobil„. Lipsa unuia dintre documentele de solicitare, atrage eliminarea asociaţiei/fundaţiei din procesul de selecţionare.

Lasă un comentariu